Ewa Gugała-Hugues

o mnie

Nazywam się Ewa Gugała-Hugues. Jestem konsultantką i trenerką. Prowadzę warsztaty, które budują kompetencje potrzebne w biznesie i działaniach społecznych. Uczę bezstresowo i skutecznie. Po warsztatach ze mną zarządzanie projektem czy stworzenie planu strategicznego jest ciekawym wyzwaniem, a nie kolejnym  problemem.

oferta

Warsztaty, które prowadzę, służą budowaniu i doskonaleniu kompetencji potrzebnych w małych i dużych firmach.

Mam kilka gotowych, sprawdzonych programów, ale na życzenie Klienta projektuję programy indywidualne, odpowiadające potrzebom i specyfice firmy. Pracuję w języku polskim i angielskim.

KLIKNIJ W KARTECZKĘ PONIŻEJ, ŻEBY PRZECZYTAĆ PROGRAM

PLANOWANIE STRATEGICZNE

CEL

Poznanie procesu opracowania planu strategicznego oraz etapów planowania, technik i narzędzi wspomagających ten proces.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • mają za zadanie opracować plan strategiczny organizacji
 • koordynują lub są włączone w proces planowania strategicznego
 • powinny mieć umiejętności spojrzenia na firmę w szerokim, strategicznym kontekście
 • poszukują nowego modelu rozwoju firmy

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • samodzielnie opracować plan strategiczny, dla firmy lub departamentu
 • zbierać i analizować informacje dotyczące otoczenia biznesowego oraz wyciągać wnioski wpływające na strategię firmy
 • rozumieć jak ocenić zasoby firmy w kontekście możliwości i wyzwań rynkowych
 • zaproponować, spójne ze strategią, działania taktyczne
 • prezentować i argumentować zasadność ich wdrożenia
 • praktycznie wykorzystać dostępne modele, narzędzia i techniki

FORMUŁA

 • Program odzwierciedla podejście do myślenia o biznesie reprezentowane przez the Chartered Institute of Marketing, wiodącą organizację marketingową w Europie, i prezentuje poszczególne kroki w planowaniu strategicznym. Uczestnicy opracowują strategię dla firmy przedstawionej w case study. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i etapy planowania strategicznego oraz wykorzystać rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć. Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości i jest mocno osadzony w realiach ekonomicznych.
 • Szkolenie jest interaktywne, większość czasu uczestnicy pracują w małych zespołach i wymieniają poglądy, sugerują rozwiązania i prezentują dokonania na forum grupy.
 • Teoria ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • wymiana poglądów i dotychczasowych doświadczeń w zakresie planowania strategicznego

Zasadność budowania strategii

 • analiza sukcesów i porażek organizacji biznesowych o skutki właściwych i nieracjonalnych decyzji

Strategia i planowanie strategiczne

 • wizja i misja, wartości, perspektywa strategiczna
 • logika procesu planowania strategicznego, korelacja celów i działań
 • struktura planu strategicznego (piramida strategiczna)
 • podejścia do planowania strategicznego (Osterwalder Business Model Innovation, Strategia Błękitnego Oceanu, Balanced Scorecard)

Prezentacja case study

Sesja analityczna

 • analiza otoczenia, czynników makroekonomicznych i trendów
 • analiza otoczenia wewnętrznego: konkurentów, interesariuszy, dostawców
 • analiza potencjału firmy, struktury organizacyjnej i kultury
 • określenie potencjału rynku - poznanie oczekiwań klientów oraz ryzyk zakupowych
 • szukanie najlepszych wzorców

Zebranie kluczowych informacji i wniosków do opracowania strategii

 • podsumowanie procesu analizy i diagnoza (model SWOT)

Opracowanie wizji i misji firmy

 • metodyka i wytyczne
 • przykłady i inspiracje

Ustalenie celów

 • cel biznesowy i cele strategiczne (model SMART)
 • korelacja celów

Sesja kreatywna - budowa strategii

 • rekomendowane działania w odniesieniu do wniosków z analizy strategicznej
 • wybór strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • wskazanie kierunków strategicznych
 • określenie priorytetów strategicznych (Matryca Priorytetyzacji)
 • wyznaczanie wskaźników efektywności (KPIs)
 • metody kontroli działań

Prezentacje opracowanych strategii

 • wykorzystanie modelu piramidy strategicznej
 • dyskusja, informacja zwrotna

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, zaangażowania w proces analityczny, dyskusje i rekomendacje. Powyższa propozycja programowa nie jest ostateczna – ta zawsze powstaje po dokładnym zbadaniu potrzeb uczestników, oczekiwań klienta i ostatecznym ustaleniu celów szkolenia. Poszczególne moduły czy zagadnienia mogą zostać rozbudowane lub okrojone.

STRATEGICZNE PLANOWANIE MARKETINGOWE

CEL

Poznanie logiki i procesu strategicznego planowania marketingowego, wykorzystanie  najlepszych praktyk  w tym zakresie oraz dostępnych modeli i narzędzi.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • pracują w dziale marketingu, są zaangażowane w proces planowania marketingowego i zarządzanie produktami
 • pragną uporządkować i poszerzyć wiedzę marketingową i doświadczenia praktyczne
 • pracują w innych działach firmy i chcą poznać myślenie i działania marketingowe

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • opracować strategiczny plan marketingowy
 • analizować  informacje o otoczeniu  firmy i zmianach na rynku
 • ocenić zasoby firmy w kontekście oczekiwań klientów i możliwości rynkowych
 • poznać potrzeby i zrozumieć zachowanie klienta
 • zarekomendować  działania operacyjne spójne ze strategią marketingową
 • wykorzystać  w codziennej pracy dostępne modele, narzędzia i techniki marketingowe

FORMUŁA

 • Program odzwierciedla holistyczne podejście do marketingu, reprezentowane przez  the Chartered Institute of Marketing, i przedstawia związki ze strategią organizacji oraz poszczególne kroki w planowaniu marketingowym. Uczestnicy poznają te etapy budując plan marketingowy dla, opisanej w case study, firmy, gotowej do wprowadzenia zmian w ofercie produktów. Podejście takie pozwala zrozumieć logikę i praktycznie wykorzystać modele i narzędzia w trakcie zajęć. Proces analizy i planowania ma odniesienie do rzeczywistości i jest mocno osadzony w realiach ekonomicznych.
 • Szkolenie jest interaktywne,  większość czasu uczestnicy pracują  w małych zespołach i wymieniają  poglądy, sugerują rozwiązania i prezentują dokonania na forum grupy.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku. 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • zebranie doświadczeń uczestników w obszarze planowania marketingowego i zarządzania produktami

Planowanie  marketingowe w organizacji

 • marketingowa orientacja firmy
 • rola marketingu strategicznego
 • struktura planu marketingowego
 • prezentacja narzędzi i metod przydatnych w opracowywaniu strategii marketingowej

Omówienie case study

Klienci

 • współczesny klient – jak go poznać i zrozumieć?
 • proces decyzji o zakupie; jakie są i jak minimalizować ryzyka zakupowe
 • różnorodność potrzeb klientów, źródła pozyskiwania informacji
 • consumer insight -jak  odkryć i wykorzystywać
 • badania marketingowe pomocne w zrozumieniu zachowania klientów

Analiza firmy i otoczenia:

 • strategia firmy i jej konsekwencje dla rozwiązań marketingowych
 • wpływ środowiska zewnętrznego i wewnętrznego na firmę i marki
 • analiza konkurencji, benchmarking

Diagnoza sytuacji

Opracowanie strategii marketingowej:

 • wyznaczanie celów  marketingowych, spójność z celami biznesowymi
 • wybór strategii wzrostu
 • segmentacja i  wybór grup docelowych

Marketingowe działania taktyczne

 • logika i wykorzystanie modelu Marketing Mix 7P
 • cykl życia produktu i możliwych działań na każdym etapie
 • rola marki i zarządzanie marką ; pozycjonowanie marki
 • miejsce poszczególnych marek w portfolio i ocena ich potencjału
 • proces wprowadzenia nowego produktu
 • rola ceny i strategie cenowe
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • charakterystyka usług, planowanie budżetu marketingowego
 • kontrola działań i wyznaczanie wskaźników efektywności działań (KPIs)

Propozycja strategii marketingowej i działań taktycznych 

 • prezentacje zespołowe, dyskusja, informacja zwrotna

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KOMUNIKACJA ZMIANY

CEL

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zmianą i komunikacji oraz poznanie narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • wprowadzają zmiany lub uczestniczą w procesie zmian, zatem chcą poznać i zrozumieć mechanizmy oraz efektywnie przeprowadzić cały proces
 • chcą poznać przyczyny odmiennych reakcji na zmianę
 • odpowiadają za dobrą komunikację w procesie zmiany

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny
 • analizować wpływ czynników zewnętrznych  i wewnętrznych na zmiany w firmie
 • zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany
 • zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany oraz odpowiedzieć na nie
 • opracować strategię i plan wprowadzenia zmiany w organizacji
 • zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany
 • zrozumieć i zaspokoić  potrzeby interesariuszy procesu zmiany
 • opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany
 • przygotować się do wdrożenia zmiany i ewaluacji procesu

FORMUŁA

 • Szkolenie oparte jest na case study, które przedstawia sytuację biznesową - organizację w obliczu zmian, a uczestnicy wypracowują kolejne etapy w tym procesie.
 • Program podzielony jest na na bloki tematyczne, zawierające  teorię i jej praktyczne zastosowanie i przebiega według następującego schematu:  prezentacji teorii dotyczącej konkretnego zagadnienia a następnie ćwiczenia poznanych narzędzi i technik. Podejście takie pozwala uczestnikom zrozumieć przyczyny zmian, poznać etapy procesu i używać rekomendowane modele i schematy w trakcie zajęć, w odniesieniu do konkretnej firmy.
 • Szkolenie jest interaktywne, znakomitą większość czasu uczestnicy pracują indywidualnie i w małych zespołach, dyskutują i wymieniają  poglądy.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy, filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie szkolenia

 • prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów na temat procesu zmiany

Świat zmian

 • stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu
 • przyczyny zmian we współczesnym świecie

Psychologia zmiany

 • odczucia wobec zmian i ich przyczyny, psychologiczne źródła oporu
 • typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania, indywidualna reakcja na zmianę
 • fazy zmiany – omówienie modeli, przykłady

Dostrzeżenie potrzeb zmiany

 • czynniki i zjawiska powodujące zmiany w firmach
 • opracowanie wizji i jednoznacznych celów zmiany

Określenie skali i zakresu zmian w organizacji

 • rozpoznanie: analiza wpływu zmiany –  kroki w procesie
 • skutki wdrożenia nowych standardów

Kluczowe postaci w procesie zmiany

 • określenie ról, zadań i odpowiedzialności oraz sposobów zaangażowania w proces
 • poznanie oczekiwań interesariuszy, analiza ich postaw i strategie postępowania
 • zespół przeprowadzający zmianę – zadania, kompetencje i dobór członków zespołu

Wybór optymalnej strategii wprowadzenia zmiany

 • analiza możliwości i kryteria wyboru strategii, KPIs

Plan i harmonogram wprowadzenia zmiany

 • technika planowania i podziału odpowiedzialności
 • możliwe ryzyka w procesie, taktyki minimalizacji ryzyk

Komunikacja w procesie zmiany

 • waga dobrej komunikacji, przykłady porażek i sukcesów
 • zbudowanie efektywnej strategii i planu komunikacji, wybór metod i mediów

Dostosowanie pracowników do wymogów zmiany

 • analiza luki kompetencyjnej
 • budowanie planów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji

Monitorowanie procesu zmiany

 • metody ewaluacji procesu zmiany, wskaźniki sukcesu i efektywności
 • reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie zmiany

Ewaluacja  procesu zmiany

 • model i zasady oceny skuteczności, realizacji założeń
 • przyczyny niepowodzeń w procesie zmian

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

CEL

Przygotowanie uczestników do pełnienia ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez przegląd i rozwój ich kompetencji w zakresie zarządzania projektami.  

DLA OSÓB, KTÓRE 

 • kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektu
 • chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu
 • chcą poznać i zrozumieć różnice między zarządzaniem funkcyjnym a projektowym

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • wskazać i uzasadnić przyczyny rozpoczęcia projektu
 • zdefiniować cel i zakres projektu, rozdzielić pracę
 • zbudować zespół projektowy i efektywnie nim kierować
 • zarządzać interesariuszami i poznać potrzeby użytkowników
 • przygotować plan i harmonogram prac projektowych
 • przewidzieć ryzyka oraz zarządzać komunikacją w projekcie
 • monitorować i kontrolować wdrożenie
 • ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt
 • wykorzystać  dokumentację projektową

 FORMUŁA

 • Warstwa merytoryczna programu najbliższa jest metodyce Project Management Institute (PMI) i wzbogacona o sprawdzone kompendium dobrych praktyk projektowych.
 • Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych taktykach, technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumentarium, symulując, chronologicznie, przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study.
 • Program unika podejścia akademickiego tj. podziału na sesje tematyczne i omawiania zagadnień w oderwaniu od procesu projektowego. Odwołuje się do doświadczenia uczestników, wskazuje skuteczne rozwiązania i narzędzia a eliminuje mniej skuteczne zachowania i standardy pracy. Szkolenie jest  interaktywnym warsztatem z udziałem uczestników do 80% czasu. Formy pracy: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki, mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach oraz ćwiczenie nowego sposobu pracy przy zastosowaniu narzędzi projektowych.
 • Uczestnicy otrzymują: komplet dokumentacji projektowej zgodnej ze standardami PMI (wzorce, arkusze, karty,) a także materiały pomocnicze poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia.

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • przegląd opinii i doświadczeń uczestników dotyczących zarządzania projektami

Logika myślenia projektowego

 • definicja i cechy projektu, terminologia, cykl życia projektu
 • zarządzanie funkcyjne a projektowe, style zarządzania projektem, definicja sukcesu

Koncepcja projektu

 • analiza pomysłu na projekt, uzasadnienie biznesowe
 • kiedy rozpoczynać a kiedy zrezygnować z projektu

Lider projektu

 • rola, zadania i kompetencje, zakres odpowiedzialności skutecznego lidera projektu

Zespół projektowy

 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu projektowego
 • kryteria tworzenia zespołu projektowego, fazy rozwoju zespołu i działania lidera

Współpraca ze sponsorem

 • rola, zadania, kryteria identyfikacji sponsora oraz metody zarządzania sponsorem

Interesariusze i użytkownicy

 • definicja,  identyfikacja interesariuszy i zarządzanie interesariuszami
 • identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu
 • sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji od użytkowników

Określenie celu projektu

 • potrzeby użytkowników a cel projektu
 • określenie celu projektu, kryteria weryfikacji celu

Karta projektu oraz uzyskanie akceptacji decydentów

 • definicja, rola i zawartość – kluczowe parametry
 • taktyki uzyskania akceptacji decydentów

Planowanie projektowe

 • metodologia, struktura podziału pracy, pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań
 • harmonogram projektu (diagramy GANTT, PERT, ścieżka krytyczna)
 • określanie zasobów w projekcie, budżetowanie projektu

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • definicja ryzyka i identyfikacja ryzyk
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie, minimalizacja ryzyk, wycena ryzyka
 • plan awaryjny, definicja i cel, zasady i metody przygotowania

Komunikacja w projekcie

 • zarządzanie komunikacją w celu uzyskania uzyskanie przychylności dla projektu
 • techniki i metody komunikacji w projekcie, plan komunikacji i system kontroli

Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu

 • cele i zasady oraz system monitoringu, techniki, system raportowania

Ewaluacja projektu

 • rozliczenie projektu, raport  zamknięcia, analiza sukcesów i porażek
 • najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia  

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

SZTUKA PROWADZENIA EFEKTYWNYCH SPOTKAŃ

CEL

Poznanie zasad organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań angażujących uczestników i osiągających wyznaczone cele.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • prowadzą spotkania i chcą, aby były one dobrze zorganizowane, ciekawe i efektywne
 • kierują zespołami i częste spotkania stanowią istotny element ich pracy jako menadżera
 • uczestniczą w spotkaniach, uważają je za stratę czasu ale chcę sytuację zmienić

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDA POTRAFILI

 • ustalić cel i charakter spotkania oraz przygotować przejrzystą agendę spotkania
 • dokonać właściwego doboru uczestników spotkania, wybrać miejsce i termin
 • właściwie przygotować  i rozesłać materiały przed spotkaniem
 • opracować materiały na spotkanie (prezentacje, materiały graficzne)
 • przeprowadzić spotkanie i osiągnąć zamierzone cele
 • zastosować techniki komunikacyjne wzmacniające aktywność uczestników
 • wykorzystać dobre spotkania jako narzędzie w budowaniu zespołów,  relacji wewnątrz firmy jak i komunikacji z klientami

 FORMUŁA

 • Program szkolenia jest efektem osobistych doświadczeń trenerki i wniosków z bardzo wielu spotkań, z których znaczna część była nudna i nieefektywna. Przedstawia zasady i sposoby pracy pozwalające przygotować i poprowadzić spotkanie, aby osiągać założone cele. Pozwala na poszerzenie wiedzy, umożliwia podnoszenie kompetencji i eliminowanie słabych stron w dziedzinie prowadzenia spotkań, rzeczywistych i wirtualnych.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach, realizują ćwiczenia w parach i indywidualnie, w przyjaznej atmosferze. Ponadto dyskutują, odgrywaja role, dzielą się watpliwościami i pomysłami, wspólnie szukają rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i komentarzy.
 • Teoria, przedstawiona w formie krótkich prezentacji, jest  poparta przykładami z praktyki,  literatury biznesowej, filmami. Wykorzystane są też schematy, studia przypadków, kwestionariusze. Możliwe jest rejestrowanie wystąpień i omawianie ich na szkoleniu.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA  

Rozpoczęcie

 • wymiana dotychczasowych doświadczeń w zakresie organizacji spotkań

Wprowadzenie do tematyki spotkań

 • powody a zasadność organizacji spotkania - czy zawsze jest konieczne

Różne typy spotkań

 • charakterystyka, różnice i ich wpływ na proces organizacji

Zagadnienia przygotowujące do dobrego prowadzenia spotkania

 • techniki aktywnego słuchania (pytania, parafrazy, podsumowanie etc)
 • metody prezentacji problemów i techniki argumentacji
 • wybrane zagadnienia z obszaru sztuki prezentacji (przyciąganie uwagi, budowanie wiarygodności, zarządzanie emocjami, wykorzystanie języka ciała)

Fazy pracy nad spotkaniem i działania na każdym etapie

Przygotowanie spotkania

 • rola i zadania organizatora spotkania
 • określenie celu spotkania, odpowiedzialność
 • kryteria doboru uczestników i wyznaczanie terminu
 • agenda spotkania, rekomendowana zawartość, komunikowanie uczestnikom
 • wybór miejsca spotkania, jakie elementy wziąć pod uwagę
 • przygotowanie uczestników do spotkania, dystrybucja materiałów
 • aranżacja miejsca, niezbędny sprzęt, na co zwracać uwagę
 • materiały i narzędzia przydatne na spotkaniu

W trakcie spotkania

 • rozpoczęcie spotkania, jak motywować uczestników do aktywnego udziału
 • ustalenie zasad i reguł przebiegu spotkania
 • wyznaczenie ról i odpowiedzialności
 • podsumowanie decyzji z poprzedniego spotkania, omówienie postępów pracy
 • podtrzymywanie dobrej atmosfery, metody
 • aktywizowanie uczestników, techniki
 • trudni uczestnicy i sposoby postępowania z nimi
 • jak rozwiązywać konflikty na spotkaniach
 • waga kultury debaty i merytorycznej dyskusji, zabójcze frazy
 • zakończenie spotkania, o czym nie zapomnieć
 • podsumowanie spotkania, co warto ocenić (cel, pracę uczestników?)

Po spotkaniu

 • działania i odpowiedzialność: dystrybucja podsumowania, dalsze kroki

Przyczyny nieudanych spotkań

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

CEL  

Wzmocnienie kompetencji lidera zespołu projektowego poprzez poznanie zasad, metod i technik pomagajacych skutecznie kierowac zespołem powołanym do realizacji projektu.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • są liderami projektów i dostrzegają potrzebę doskonalenia kompetencji przywódczych w kontekście pracy projektowej
 • uczestniczyły w pracy zespołu projektowego i będą samodzielnie kierowały zespołem

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • stworzyć zespół projektowy z grupy ludzi oddelegowanych do projektu
 • jasno sprecyzować cel wspólnego działania i uzyskać akceptację zespołu
 • ustalić zasady pracy i dobrej komunikacji w zespole i poza nim
 • dobierać środki komunikacji, nie angażować emocji, nawet w sytuacjach trudnych
 • dostrzec potrzeby poszczególnych osób i odpowiednio je zmotywować
 • rozwiązywać spory, udzielac informacji zwrotnej
 • dopasować sposób kierowania zespołem do sytuacji i celu projektu
 • spojrzeć na projekt jak na ciekawe wyzwanie pozwalajace zdobyć nowe kompetencje

FORMUŁA

 • Program szkolenia jest efektem osobistych doświadczeń trenerki i obserwacji pracy liderów zespołów projektowych. Prezentuje dobre praktyki do zastosowania, nie unika dyskusji o tych nienajlepszych. Przedstawia zasady i metody pozwalające tak kierować zespołem, aby osiągać założone cele. Pozwala na poszerzenie wiedzy, umożliwia poznanie swoich  mocnych i słabych stron w obszarze kierowania zespołem ludzi.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w parach i indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia pokazuje przykłady z biznesu oraz  sprawdzone metody do zastosowania w pracy projektowej. Wykorzystywane są studia przypadków, testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i  prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wymiana informacji i wnioski z dotychczasowych doświadczeń uczestników w obszarze pracy projektowej

Logika pracy projektowej – uporządkowanie wiedzy

 • projekty w strategii organizacji, zarządzanie funkcyjne a projektowe
 • źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt
 • definicja i cechy projektu, terminologia, dokumentacja projektowa
 • postaci występujace w pracy projektowej i ich odpowiedzialności (sponsor, lider, interesariusze, użytkownicy)

Budowanie zespołu projektowego

 • kryteria i uwarunkowania biznesowe
 • cel projektu a cele członków zespołu
 • pożądany skład zespołu projektowego, role zespołowe (model Belbina)
 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu
 • etapy budowania zespołu i zadania lidera na każdym etapie (model Tuckmana)
 • współczesne teorie dotyczące efektywnych zespołów, przykłady z biznesu

Skuteczny lider zespołu projektowego

 • teorie przywództwa w biznesie, sposoby zarzadzania ludźmi i ich skutki
 • autodiagnoza – jakim jestem liderem
 • teoria zarządzania sytuacyjnego i jej skuteczność w pracy projektowej (teoria Adair’a)
 • rola, zadania i wymagane kompetencje lidera zespołu projektowego
 • wyzwania stojące przed liderem

Działania pomocne w kierowaniu zespołem projektowym

 • rodzaje zachowań, techniki, modele, narzędzia
 • kluczowe ustalenia, organizacja pracy, zasady
 • planowanie pracy i rozdzielanie zadań projektowych, techniki
 • rozwiązywanie problemów: źródła i symptomy trudnych sytuacji
 • podejście do konfliktów w pracy nad projektem, rola konfliktów
 • motywowanie członków zespołu: teorie i skuteczne motywatory
 • dobra rozmowa, skuteczna informacja zwrotna, metody i zasady udzielania
 • o czym lider musi zawsze pamiętać

Komunikacja w zespole projektowym i poza nim

 • środki, metody i zasady komunikacji z osobami zaangażowanymi w projekt
 • model „język perswazji”, zwroty pomocne do realizacji celu projektu
 • czynniki, od których zależy forma, treść, cel, oczekiwane efekty
 • zasady przygotowania dobrego wystąpienia lidera projektu

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM 

CEL

Zdobycie wiedzy i umiejętności, które wzmocnią kompetencje uczestników jako liderów zespołów a w konsekwencji pozwolą lepiej wykorzystać potencjał pracowników, ich wiedzę i kreatywność.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • kierują zespołami i odpowiadają za realizację zadań  wynikających ze strategii firmy
 • chcą wiedzieć, jak wykorzystać potencjał pracowników poprzez umiejętne  formułowanie celów, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, motywowanie i rozwiązywanie konfliktów

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • zbudować skuteczny zespół
 • organizować pracę członków zespołu, delegować i koordynować zadania
 • ustalać indywidualne cele oraz wspierać ich osiągnięcie
 • oceniać,  motywować, chwalić  oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 • stosować efektywną komunikację z członkami zespołu

FORMUŁA 

 • Program szkolenia jest efektem doświadczeń trenerki i pracy z zespołami w strukturach organizacji biznesowych. Prezentuje dobre praktyki do zastosowania, nie unika dyskusji o złych działaniach. Odnosi cele zespołu i poszczególnych osób do celów strategicznych firmy. Szkolenie pozwala poznać swoje mocne i słabe strony w obszarze przywództwa.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w parach i indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia przedstawia przykłady z biznesu oraz sprawdzone metody do zastosowania w pracy z zespołem. Wykorzystywane są studia przypadków, testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wnioski z doświadczeń uczestników z pracy zespołowej i kierowania zespołami

O zespołach

 • grupa a zespół, rodzaje i formy zespołów, istota pracy zespołowej
 • rola zespołów w realizacji strategii organizacji
 • zarządzanie hierarchiczne, funkcyjne, projektowe
 • 5 dysfunkcji pracy zespołowej (model Leonciniego)

Budowanie zespołu

 • kryteria i uwarunkowania biznesowe
 • cel zespołu a cele indywidualne jego członków
 • pożądany skład zespołu, role zespołowe (model Belbina)
 • charakterystyka i sposób pracy skutecznego zespołu
 • etapy budowania zespołu i zadania lidera na każdym etapie (model Tuckmana)
 • współczesne teorie dotyczące efektywnych zespołów, przykłady z biznesu

Skuteczny lider zespołu

 • style przywództwa: analiza przypadków oraz krytyczna ocena przyczyn i skutków (przykłady z biznesu, historii)
 • ewolucja teorii przywództwa, uwarunkowania
 • teorie zarządzania sytuacyjnego (Herseya Blancharda, Adair’a)
 • autodiagnoza – jakim jestem liderem
 • rola, zadania i wymagane kompetencje lidera zespołu w obecnej rzeczywistości
 • wyzwania biznesowe dla lidera; logika i praktyka zarządzania przez cele

Działania pomocne w kierowaniu zespołem

 • rodzaje zachowań, techniki, modele, narzędzia
 • zasady współpracy członków zespołu
 • przygotowanie komunikatów i wystąpień lidera zespołu
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu, zasady
 • delegowanie zadań, techniki
 • doradzanie i wspieranie, zasady
 • źródła i symptomy trudnych sytuacji w zespole, diagnoza i rozwiązywanie, metody
 • konflikty w zespole, rola, diagnoza przyczyn i ocena skutków, metody rozwiązywania
 • motywowanie członków zespołu: teorie i skuteczne motywatory
 • skuteczna informacja zwrotna, metody i zasady udzielania

Komunikacja w zespole

 • środki, metody i zasady komunikacji z członkami zespołu
 • model „język perswazji”, zwroty pomocne do realizacji celów zespołu

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA BIZNESOWA

CEL SZKOLENIA

Poznanie zasad skutecznego przekazywania informacji w biznesie oraz nabycie biegłości w formułowaniu komunikatów biznesowych, pisemnych i ustnych.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • mają problemy z przekazywaniem informacji w sposób uporządkowany, jasny i klarowny
 • chcą nabrać biegłości w budowaniu profesjonalnych, precyzyjnych komunikatów biznesowych, ustnych i pisemnych

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • dostrzec potrzeby odbiorcy informacji i widzieć jego sposób postrzegania rzeczywistości
 • dopasować formę komunikacji do sytuacji i celu, jaki chce się osiągnąć
 • precyzyjnie wyrażać myśli, aby być zrozumiałym przez odbiorcę
 • argumentować, prezentować opinie, przedstawiać propozycje (w formie pisemnej i ustnej)
 • dobierać środki komunikacji, nie angażować emocji
 • wdrażać  zasady i metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz pisać  poprawne teksty  biznesowe.

FORMUŁA

 • Program szkolenia prezentuje zasady i metody pozwalające dobrze komunikować się w sytuacjach biznesowych i osiągać założone cele. Pozwala na poszerzenie wiedzy na temat komunikacji, poznanie psychologicznych uwarunkowań komunikacji międzyludzkiej i praktycznych rozwiązań. Umożliwia poznanie swoich  mocnych i słabych stron w obszarze wymiany informacji oraz zrozumienie jak  komunikować się bez emocji. Wykorzystuje studia przypadków.
 • Spotkanie ma charakter warsztatowy, mocno angażuje uczestników, którzy pracują w małych zespołach,  realizują ćwiczenia w  parach, indywidualnie. Uczestnicy zachęcani są do dzielenia się problemami i szukania rozwiązań, udzielają sobie nawzajem wskazówek i życzliwych acz rzeczowych komentarzy.
 • Program szkolenia zawiera przykłady z biznesu  i  sprawdzone techniki komunikacji do zastosowania  w codziennej praktyce zawodowej. Wykorzystuje się gry,  testy, scenki, analizy fragmentów filmów, artykułów prasowych, dyskusje.
 • Materiał teoretyczny ilustrowany jest  przykładami z literatury i  prasy branżowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • wymiana poglądów i doświadczeń uczestników w obszarze komunikacji w biznesie

Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji

 • definicja, różne modele komunikacji, waga dobrej komunikacji w pracy zespołowej
 • przyczyny porażek komunikacyjnych, bariery w komunikacji, źródła zakłóceń
 • czynniki, od których zależy co i jak komunikujemy

Formy komunikacji

 • komunikacja niewerbalna - dlaczego zwracać uwagę na zachowanie oraz czym jest nasze zachowanie dla tych, którzy nas obserwują
 • jak rozpoznawać intencje, odczucia i emocje obserwując rozmówcę
 • komunikacja werbalna, jedno i dwustronna
 • aktywne słuchanie, podstawowe zasady, techniki, zastosowanie
 • spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego

Dostosowanie sposobu komunikacji do adresata

 • komunikacja interpersonalna a cechy osobowościowe, style społeczne
 • znajomość siebie i innych, jak unikać emocji w komunikacji

Cel i efekt komunikatu

 • co chcę osiągnąć – określanie celu i strategii komunikacji
 • pomocne modele (np. AIDA) , omówienie
 • praca z dokumentem „Arkusz założeń”, pomocnym w sprecyzowaniu celu i strategii

Sekret skutecznej perswazji

 • zasady przekonywania opartego na logice
 • model „język perswazji”: wykorzystanie zwrotów pomocnych, unikanie szkodliwych

Komunikacja ustna w biznesie

 • formy i okazje wystapień, wymiany pogladów
 • czynniki, od których zależy forma, treść, cel, oczekiwane efekty
 • zasady przygotowania dobrego wystapienia

Dokumenty pisemne w biznesie

 • rodzaje dokumentów, charakterystyka, adresaci,

Przygotowanie biznesowego komunikatu pisemnego

 • zasady tworzenia czytelnego dokumentu, punkt widzenia odbiorcy
 • opracowanie struktury i planu dokumentu, organizacja materiału
 • rekomendowane techniki pisania, w zależności od celu
 • zabójcze frazy – jakich sformułowań unikać

Praca nad tekstem

 • opracowanie różnych dokumentów pisemnych np. list do klienta, list motywacyjny, oferta, komunikat prasowy, raport biznesowy (w małych zespołach lub indywidualnie)

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

CEL

Nauczyć się jak skutecznie sprzedawać i budować relacje z klientami poprzez poznanie procesu sprzedaży, jego aspektów psychologicznych i pożądanych zachowań.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • rozpoczynają przygodę ze sprzedażą
 • mają doświadczenie praktyczne w sprzedaży, ale chcą odświeżyć wiedzę
 • wspomagają sprzedaż działaniami pośrednimi (pracownicy marketingu, trade marketingu i obsługi klienta)
 • od czasu do czasu muszą coś sprzedać (usługi, produkty a nawet siebie np. na interview)

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • zbudować klimat i relacje z klientem
 • rozpoznać typ klienta i zastosować odpowiednią technikę komunikacji
 • wykorzystać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu przełamania barier w kontakcie z klientami
 • zastosować metody aktywnego słuchania oraz umiejętności dostosowania do rozmówcy
 • wykorzystać swoje mocne  strony w procesie sprzedaży
 • zastosować model rozmowy handlowej
 • rozpoznać i zrozumieć potrzeby klienta, motywy zakupu, ryzyka zakupowe i w konsekwencji dopasować ofertę do potrzeb klienta
 • mówić językiem korzyści i właściwie prezentować ofertę
 • wykorzystać techniki budowania relacji z klientem po zakończeniu sprzedaży

FORMUŁA

 • Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności sprzedażowych. Są one przyswajane w trakcie ćwiczeń indywidualnych (odgrywanie ról) i grupowych (analiza przypadków, projektowanie rozwiązań sytuacyjnych, dyskusje grupowe) oraz mini wykładów, które poprzedzają ćwiczenia bądź stanowią podsumowanie ich przebiegu.
 • Program szkolenia zakłada aktywne uczestnictwo w zajęciach, otwarte dzielenie się problemami dyskutowanie i szukanie rozwiązań, udział w ćwiczeniach i udzielanie sobie wzajemnie konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczestnicy pracują indywidualnie, w parach lub małych zespołach. Prezentują wnioski z ćwiczeń, wypowiadają się na forum grupy, co pozwala doskonalić techniki wystąpień i prezentacji, ważne w procesie sprzedaży.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku i po angielsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie

 • weryfikacja dotychczasowych doświadczeń w obszarze sprzedaży

Wprowadzenie do sprzedaży

 • miejsce sprzedaży w procesie wdrażania strategii organizacji
 • postrzeganie sprzedaży, sylwetka i kompetencje skutecznego handlowca
 • autodiagnoza – indywidualne predyspozycje sprzedażowe

Klient jako najważniejsza osoba w procesie sprzedaży

 • psychologiczne aspekty procesu zakupów
 • poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, proces decyzyjny i ryzyka zakupowe
 • budowanie relacji z klientem, sprzedaż transakcyjna a relacyjna

Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży

 • zasady i techniki aktywnego słuchania
 • umiejętność zadawania pytań, rola pytań w rozmowie
 • parafrazowanie, wyjaśnianie, podsumowanie
 • struktury językowe budujące relacje

Komunikacja z różnymi typami klientów

 • bariery w komunikacji, typy osobowości klientów, kryteria (np. style społeczne)
 • skuteczne metody komunikacji z różnymi typami klientów

Cele w procesie sprzedaży

 • cele strategiczne organizacji a cele sprzedażowe, kaskada celów,
 • technika wyznaczania precyzyjnych celów
 • zasadność wyznaczania precyzyjnych celów w działaniach sprzedażowych

Proces sprzedaży

 • rodzaje sprzedaży i etapy procesu
 • przygotowanie do spotkania z klientem, działania
 • struktura rozmowy sprzedażowej

Spotkanie i rozmowa z klientem

 • rozpoczęcie spotkanie, budowanie relacji, waga tego etapu
 • poznanie potrzeb i oczekiwań klienta, techniki
 • prezentacja oferty: językiem handlowca czy językiem korzyści
 • odpowiadanie na zastrzeżenia i wątpliwości klienta
 • zawarcie kontraktu, zakończenie spotkania, techniki zamykania sprzedaży

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

 • poszukiwanie rozwiązań w odniesieniu do praktyki biznesowej

Prezentacje działań sprzedażowych w odniesieniu do studium przypadku 

 • wykorzystanie poznanych technik i modeli, dyskusja, informacja zwrotna

Działania wiodące do utrzymania relacji z klientem po sprzedaży

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

BUDOWANIE MARKI I ZARZĄDZANIE MARKĄ 

CEL

Zdobycie wiedzy na temat roli marki we współczesnym świecie, nauczenie się jak markę zbudować i jak nią zarządzać.

DLA OSÓB, KTÓRE

 • odpowiadają za działania marketingowe w firmie (zarządzanie marką, komunikację)
 • mają za zadanie zbudować nową markę
 • zdobywają doświadczenie w obszarze marketingu

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • przeprowadzić analizę otoczenia i marki oraz wyciągnąć wnioski
 • odkryć oczekiwania klientów i odpowiedzieć na nie ofertą składaną przez markę
 • stworzyć fundament i strategię marki oraz opracować plan działania
 • dobrać metody i środki komunikacji
 • wykorzystać dostępne narzędzia i metody do kreowania marki i zarządzania nią

FORMUŁA

 • Punktem wyjścia do stworzenia programu było holistyczne podejście do marketingu i zarządzania marką, reprezentowane przez  the Chartered Institute of Marketing, wiodącą organizację marketingową w Europie.
 • Uczestnicy szukają najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w procesie budowania marki, odnosząc działania do otaczającej, zmieniającej się rzeczywistości. W zespołach i na forum grupy dyskutują na temat roli marki w biznesie, i nie tylko, analizują prawdziwe przykłady marek, ich sukcesy lub porażki, krytycznie oceniając przyjęte strategie. Weryfikują adekwatność teorii i konceptów marketingowych. Wykorzystywane są studia przypadków (case studies), co ułatwia wykonywanie ćwiczeń, pozwala zrozumieć logikę budowania strategii marki i sposób wykorzystania modeli i schematów w trakcie zajęć.
 • Szkolenie jest interaktywne, uczestnicy pracują  w małych zespołach, prezentują wnioski.
 • Teoria  ilustrowana jest przykładami z biznesu, literatury i  prasy branżowej oraz filmami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie dwudniowe
 • Maksymalna liczba uczestników: 16 osób
 • Prowadzone po polsku

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

Rozpoczęcie

 • Wymiana doświadczeń uczestników z dotychczasowych działań marketingowych i budowania marki

Czego uczą historie marek

 • analiza sukcesów i porażek kilku znanych marek
 • rezultaty wyborów i decyzji biznesowych, krytyczna ocena
 • trendy i zjawiska wykorzystywane do tworzenia marek

Istota marki

 • produkt a marka - czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze produkty
 • marka w ujęciu historycznym, funkcje i korzyści z budowania marki
 • definicje i komponenty marki
 • definicja i składniki kapitału marki (brand equity)
 • tożsamość  marki (brand identity)  i wizerunek marki (brand image)
 • esencja marki (model BEW) i kluczowy benefit marki, czemu służy

Rola marki

 • znaczenie i funkcja marki w biznesie, marka - jeden z zasobów strategicznych firmy
 • znaczenie marki dla klienta, procesy zakupowe i wyzwania, ryzyka zakupowe
 • strategia organizacji a strategia marki

Zasady i działania budujące silną markę

 • analiza otoczenia i wnioski do strategii marki
 • segmentacja, wybór grupy docelowej i jej dokładna charakterystyka
 • potrzeby i oczekiwania klienta (customer insight)- jak je odkryć
 • pozycjonowanie: koncepcja, cele, uwarunkowania rynkowe, narzędzia (brand puzzle, brand scope, brand key)
 • architektura marki, kluczowe decyzje, identyfikatory
 • strategia komunikacji, czynniki determinujące
 • wybór narzędzi komunikacji w kontekście pozycjonowania, efektywność komunikacji
 • zachowanie ciągłości i jednorodności, strategie repozycjonowania, rozszerzania – możliwości i ograniczenia

Zarządzanie marką

 • fazy rozwoju marki (model PLC) oraz narzędzia marketingowe na różnych etapach
 • zarządzanie portfelem marek i kształtowanie oferty firmy  (macierz BCG)
 • kreowanie nowej marki – źródła inspiracji
 • strategiczny plan marki” – zapis celów i kierunków działania (model Piramidy Marki)
 • metody i techniki pomiaru efektywności budowania marki
 • personal branding – budowanie marki własnej

Ocena realizacji oczekiwań uczestników szkolenia

Szkolenie wymaga aktywności uczestników, gdyż zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych pozwalających wykorzystać poznane techniki i metody pracy już na zajęciach. W przypadku szkoleń zamkniętych, ostateczna wersja programu jest efektem poznania potrzeb uczestników i celów Klienta, zatem niektóre zagadnienia mogą być rozbudowane lub skrócone.

INDYWIDUALNY PROJEKT SZKOLENIA

Warsztaty, które prowadzę służą budowaniu i doskonaleniu kompetencji potrzebnych w małych i dużych firmach. Mam kilka gotowych, sprawdzonych programów, a na życzenie Klienta projektuję programy indywidualne. Znam i rozumiem procesy, struktury i współzależności w organizacjach, zawsze omawiam zagadnienia w ich kontekście.

Wykorzystuję studia przypadków (case studies) odnoszące się do rzeczywistości gospodarczej. Moje szkolenia są interaktywne, od uczestników oczekuję zaangażowania, pytań, dyskusji. Dzielę  grupę na małe zespoły, poświęcam  czas na pracę indywidualną. Podaję dużo przykładów.

Pracuję w języku polskim i angielskim. Znam komunikacyjnie francuski i rosyjski, więc potrafię sprawnie prowadzić szkolenia w obecności tłumacza.

kontakt

Al. Jerozolimskie 133/101
02-304 Warszawa

tel. 602 418 467
ewa@gugala.com.pl

zaufali mi

więcej

Wszyscy moi klienci – szkolenia zamknięte

SYGMA BANK POLSKA | PZU SA | PZU Życie | Kredyt Bank | Scandinavian Tobacco | Philip Morris | Hewlett – Packard | Stowarzyszenie Agencji Reklamowych | Diageo | Interflora | TmT Wadowice | BZWBK | Tesco Polska | Franke Polska | Royal Unibrew | BN Office Solutions | Polskie Centrum Marketingowe | Lukas Bank | Michelin | Rzeczpospolita | Jutrzenka Colian | Wavin Metalplast Buk | Ergom Łódź | AkzoNobel | MediaCom | ING Bank Śląski | Zachodniopomorska i Wielkopolska Izba Doradców Podatkowych | Fujitsu Technology Solutions | PZL Agencja Reklamowa | G4S | Lafarge | AutoID | Peri Polska | Walkea Media | Volvo IT | Royal Bank of Scotland | Uniwersytet Warszawski | Bristol-Myers Squibb | Polsat Media | Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego | Akademicki Związek Sportowy | Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania | Uniwersytet Łódzki | GE Aviation | Euromaster | Polski Instytut Dyplomacji | MSZ | American Express | Intercars | Interia | Medicover | Mapei | AB OBVO LINGERIE | Tytanium-Rental | INSTAL_PROJECT | Capgemini | Siemens | AJ Fabryka Mebli | Navo Orbico | Stelweld | Merck | Fresenius Kabi | Randstad | Comarch

blog

Nepal i Bhutan … oraz barwny festiwal w Paro

  1 dzień                         Wylot z Polski Wylot z Warszawy do Kathmandu z przesiadką w Doha. 2 dzień                         Kathmandu Przylot do Kathmandu. Przejazd (7km, około 30 minut) z lotniska do hotelu w turystycznej dzielnicy Thamel – zbieranina...

Refleksje śniadaniowe

Takie mam szczęście, że zarabiając „na chleb”, trochę podróżuję, a czasami podróżując zarabiam. Rozmaitego kalibru są te eskapady: dalsze i bliższe, ale zawsze coś ciekawego mogę dostrzec. Tym razem dwa słowa o różnicach kulturowych przejawiających się w sposobie...

Międzynarodowy Dzień Teatru

W ferworze sporów politycznych mogła umknąć informacja, że 27 marca był Międzynarodowy Dzień Teatru. A że teatr to moja ulubiona aktywność kulturalna, wykorzystałam okazję na zwiedzanie Teatru Narodowego od zaplecza. Małą grupę pasjonatów oprowadzała i raczyła...